Logo Neolith

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I PRZEKAZANIE PRAW DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

Zgodnie z postanowieniami hiszpańskiej Ustawy organicznej 1/1982 z dnia 5 maja o cywilnoprawnej ochronie dobrego imienia, życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa do wizerunku, a także zgodnie z postanowieniami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 lub, w stosownych przypadkach, hiszpańskiej Ustawy 3/2018 o ochronie danych, spółka Neolith Distribution, S.L.U. (dalej: „spółka”) z siedzibą w Madrycie pod adresem Av. Rosales, 42, 28021, występując w charakterze administratora danych osobowych, niniejszym prosi o udzielenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i wykorzystanie Państwa wizerunku pozyskanego w trakcie wydarzeń spółki do celów promocyjnych, handlowych lub marketingowych, w tym między innymi w celu publikacji w wewnętrznych i zewnętrznych mediach spółki, takich jak firmowe strony internetowe, prasa, czasopisma, ogólnodostępne schematy organizacyjne, spisy kontaktów, media społecznościowe itp. Przekazanie praw do wykorzystania wizerunku pozostaje w mocy przez okres jednego roku od dnia pozyskania wizerunku i nie pociąga za sobą żadnych opłat.

Państwa dane osobowe ani wizerunek nie zostaną przekazane do żadnych państw trzecich, z wyjątkiem dostawców i konsultantów zewnętrznych, których zaangażowanie jest niezbędne w celu prawidłowego pozyskania Państwa wizerunku oraz, w stosownych przypadkach, jego późniejszej publikacji.

Informujemy, że podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda za pomocą niniejszego dokumentu. Państwa dane będą przechowywane z zachowaniem poufności przez maksymalny okres jednego roku od dnia, w którym przestaną być niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej, lub do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia ich przetwarzania, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do przeniesienia danych, kierując pisemny wniosek do Działu Prawnego spółki na adres lopd@neolith.es lub na adres korespondencyjny:
Av. Rosales 42, 28021 Madryt (Hiszpania). Do wniosku o skorzystanie z dowolnych przysługujących Państwu praw należy dołączyć kopię oficjalnego dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Informujemy również o możliwości zwrócenia się do hiszpańskiej Agencji ds. Ochrony Danych oraz innych właściwych organów publicznych w przypadku jakichkolwiek roszczeń powstałych w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.